Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus

Kehittävän Palautteen tutkimustulosten mukaan pedagogisella johtajuudella on yhteys lasten hyvinvointiin ja oppimiseen, pedagogiikan laatuun sekä kasvattajien työhyvinvointiin. Tällä kurssilla syvennytään pedagogiseen johtajuuteen kasvatus- ja opetusorganisaation rakenteena. Kurssi laajentaa ymmärrystä varhaiskasvatuksen rakenne- ja prosessitekijöistä sekä antaa työkaluja oman työn johtamiseen ja pedagogiikan laadun kehittämiseen. Pedagoginen johtajuus on työyhteisön yhteinen tehtävä.

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen yksikönjohtajille ja ryhmän opettajille, mutta tarjoaa tietoa sekä välineitä myös muille kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille. Kurssikokonaisuus toimii apuna kehitysprosessin aikana ja aktiivisesti käytettynä tukee oppimista.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Kurssin sisältöjä:

  • Tutkimustietoa pedagogisen johtajuuden vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun ja lasten oppimiseen
  • Varhaiskasvatuskokonaisuus rakenne- ja prosessitekijöiden näkökulmasta
  • Johtajuus sekä pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
  • Varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutuminen

Kurssin suoritettuaan kurssilainen:

  • Ymmärtää varhaiskasvatuksen roolin yhteiskunnallisena palveluna
  • Tiedostaa oman roolinsa ja vastuunsa varhaiskasvatuksen ammattilaisena
  • Vahvistaa pedagogista osaamistaan
  • Saa työkaluja toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen
  • Oppii arvioimaan pedagogista toimintaa kehittävällä työotteella
  • Voimaantuu varmistamaan kasvatuksen ja opetuksen perustehtävän onnistumisen ja lasten oikeuksien toteutumisen

Avainsanat: pedagoginen johtajuus, jaettu johtajuus, varhaiskasvatuksen arviointi, oppiminen, oman työn johtaminen

HUOM! Ilmoittautuminen mahdollista 9/2022 alkaen.