Porvoo

Varhaiskasvatuksen laatua arvioitiin Porvoossa alkuvuodesta 2020 Kehittävä Palaute -menetelmän avulla. Observointien tuloksena selvisi, että vahvuutena Porvoon varhaiskasvatuksessa ovat leikki ja lapsille lukeminen. Kuormittavaa liikkumista on tarve lisätä entisestään. Erityisesti lukemisen hyvä tulos on poikkeuksellinen vertailutuloksiin nähden.Muuta maata runsaammin Porvoossa on tuettua leikkiä, jossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä, pääasiallisesti aikuisen ohjaamana. Leikkiä suositellaan edelleen kehittämään. Aikuisten tulisi rohkeammin heittäytyä leikin maailmaan lasten kanssa ja rikastaa leikkiä.

Henkilöstön osaaminen näkyy hyvin laadukkaana aikuisten suunnittelemana ja ohjaamana toimintana. Tämä osaaminen tulisi ottaa tulosten perusteella paremmin käyttöön myös muissa päivän tilanteissa, erityisesti ns. perushoitotilanteissa, kuten ruokailuissa, ulkoilussa ja pukemistilanteissa. Lahtisen mukaan kaikki päivän eri tilanteet ja toiminnat ovat lapsen kannalta pedagogisesti tärkeitä hetkiä. Aikuisen sitoutuminen muuhunkin, kuin vain ohjattuun toimintaan tukee lasten kiinnittymistä tekemiseen ja vertaissuhteisiin, aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä oppimisprosessien syventämistä.

Lapsilla on positiivisia tunteita eniten erilaisissa leikeissä mutta myös ohjatussa toiminnassa näkyy lasten ilo ja riemu. Negatiivisia tunteita lapsilla on valtakunnallisestikin katsottuna varhaiskasvatuksessa vähän.Porvoon varhaiskasvatuksen yhdeksi kehittämisen kohteeksi esitetään oppimisympäristöjen kehittämistä yhdessä aikuisten ja lasten kanssa.

Liikkumattomia lapsia Porvoon varhaiskasvatuksessa on vähän ja tämä oli hyvä tulos. Kuitenkin havaittiin tarve lisätä kuormittavaa liikkumista lasten päivään ja myös liikkumisen määrää, jotta saavutettaisiin lasten liikkumiselle asetetut tavoitteet. Ohjattua toimintaa ja fyysisiä leikkejä tulee arvioinnin perusteella lisätä myös ulkoiluaikaan.Varhaiskasvatuksessa on juuri alkanut liikuntahanke, jonka avulla kehitetään lasten liikkumista edistävää toimintaa. Ensimmäisessä johtamiseen kohdennetussa sparrauksessa päiväkodinjohtajat saivat työkaluja liikunnallisen toiminnan arviointiin ja monipuolisen liikunnallisen varhaiskasvatuksen arjen rakentamiseen.

Jaana Häkkinen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, Porvoo