Kehittävän Palautteen palvelukokonaisuudet

Kehittävän Palautteen palvelukokonaisuudet

Ison kunnan esimerkki:

Asiakas toivoo kokonaisratkaisua, jossa ovat alueittain mukana päiväkotihoito, vuorohoito, perhepäivähoito ja leikkipuistot sekä Karvin indikaattoreihin vastaavien arviointikriteerien luominen yhteistyössä asiakkaan omien asiantuntijoiden kanssa.

Tarvekartoituksen jälkeen sovitaan peruspaketista ja tarpeellisista lisäpalveluista. Asiakas saa observointityön yrityksen kautta, jolloin Reunamo Education Researchin työntekijät keräävät vuosittain tarvittavan määrän havaintoja. Johtajien ja oppimisympäristöjen arvioinnin suorittavat asiakkaan omat työntekijät itsearviointina, jota varten annetaan selkeät kirjalliset ohjeet ja valmiit lomakkeet.

Tulosten pohjalta annettavat palautteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan arviointikriteerien vastatessa myös valtakunnallisiin indikaattoreihin lasten liikkumisesta, tunteista ja osallisuudesta sekä johtamisen ja oppimisympäristöjen merkityksestä niihin niin paikallisella kuin myös pedagogiikan toteutumisen tasolla. Kartoituksessa päädytään yhdistämään palautteeseen myös tietoa monikulttuurisuudesta sekä erityisestä tuesta.

Palaute on reaaliaikaisesti asiakkaan käytettävissä Tableau-ympäristön kautta, tietojen analysointiin annetaan tukea yhdyshenkilöiden kokouksissa. Lisäksi sovitaan kerran vuodessa asiakkaan kehittämispäivään osallistumisesta, jolloin annetaan yksityiskohtainen analyysi sopimukseen kirjatuista arviointikohteista. Tämän jälkeen asiakas voi esimerkiksi omissa työryhmissään määritellä seuraavan toimintavuoden kehittämisen painopisteet, joiden mukaan tehtyä sopimusta voidaan päivittää. Asiakkaan niin halutessa Reunamo Education Research voi tarjota myös kehittämisen tukea vaikkapa aluekohtaisen kehittämisprojektin muodossa tai tarpeen niin vaatiessa esimerkiksi ryhmäkohtaisen palautteen avulla, jolloin myös yksiköiden johtajille voidaan antaa koulutusta palautteen hyödyntämiseksi pedagogisen johtajuuden työvälineenä.

Pienen kunnan esimerkki:

Asiakas toivoo kevyttä ratkaisua, jolla täytetään lakisääteisen arvioinnin velvoitteet. Asiakas haluaa arviointitietoa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta sekä lisäksi hyödyntää Kehittävää palautetta yksityisen palvelutuotannon valvonnan välineenä.

Tarvekartoituksen jälkeen sovitaan peruspaketista, asiakkaan kuuden oman observoijan kouluttamisesta ja perusanalyysin tuottamisesta toiminnassa havaituista arvokkaista ja säilytettävistä asioista sekä kehittämisen kohteista. Lisäksi tuloksista erotellaan asiakkaan oma toiminta ja yksityisten toiminta. Johtajien ja oppimisympäristöjen arvioinnin suorittavat asiakkaan omat työntekijät itsearviointina, jota varten annetaan selkeät kirjalliset ohjeet ja valmiit lomakkeet. Reunamo Education Research organisoi observointien järjestelyjä muun muassa satunnaistaen observointipäivät ja observoitavat ryhmät sekä tuottaen tarvittavat lomakkeet ja observoijien tuen, mutta tutkimuslupien kerääminen ja varsinainen observointityö niin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kuin heidän valvontavelvollisuutensa piirissä olevilla yksityisillä palveluntuottajilla jää asiakkaan omalle vastuulle.

Tulosten pohjalta annettavat palautteet esitetään perusanalyysinä kuntatasolla Tableau-ympäristössä, jonne asiakas saa yhden lisenssin ja tukea tietojen analysointiin yhdyshenkilöiden kokouksissa. Valtakunnallisen arvioinnin näkökulmasta asiakas haluaa vielä toteuttaa kehittävän arvioinnin periaatteita. Tätä varten asiakas saa käyttöönsä verkkokurssin, jonka avulla henkilöstölle muodostuu havainnointiosaamista oman työnsä tueksi sekä ymmärrys Kehittävän palautteen menetelmästä. Tämän ansiosta henkilöstöllä tulee olemaan entistä paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti pedagogiikan kehittämiseen myös saatavien tulosten pohjalta.

Asiakas vie omien asiantuntijoidensa avulla saadut tulokset varhaiskasvatuksen esimiespäivään, jossa kiinnitetään huomiota perushoidon tilanteisiin kuluvaan aikaan, niissä lapsilla ilmeneviin tunnetiloihin ja lähimmän aikuisen toimintaan. Yhteisen keskustelun tuloksena asiakas päätyy nostamaan seuraavan toimintakauden kehittämiskohteeksi kiireettömän arjen ja henkilöstön tietoisesti erilaiset lapset ja tilanteet sensitiivisesti huomioivan toiminnan. Tehtyä sopimusta päivitetään seuraavalle toimintakaudelle niin, että arviointikriteerit rakennetaan vastaamaan kehittämiskohteita ja asiakkaan asiantuntijat saavat niihin automaattisen palautteen Tableau-ympäristöstä, jolloin myös heidän työaikaansa säästyy.

Yksityisten palveluntuottajien osalta asiakas havaitsee, että observoijien havainnot ja asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaiset huoltajien käsitykset lasten päivän kulusta eivät aivan vastaa toisiaan. Asiakas päätyy integroimaan asiakastyytyväisyyskyselyn Kehittävän palautteen menetelmään, jolloin observoijien havainnoilla täydennetään nyt epävarmoiksi havaittuja tietoja.

Muun toimijan esimerkki:

Lautakunta on päättänyt uusien lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta kahden koulukeskuksen piha-alueelle. Koulukeskus muodostuu kahdesta päiväkodista sekä yhtenäiskoulusta ja lukiosta. Hankkeen vastuutahoksi on määritelty kunnan liikuntatoimi. Kunnan strategiassa on määrätty lapsivaikutusten arvioinnista ja niiden seurannasta, jonka asiakas haluaisi toteuttaa Kehittävän palautteen avulla. Lisäksi halutaan saada tietoa fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista varhaiskasvatuksen arjessa ja koulupäivän aikana. Hankkeeseen odotetaan saatavaksi valtionavustusta, jonka hakemisessa ja raportoinnissa tulee huomioida edellä mainitut seikat.

Tarvekartoituksessa keskustellaan muun muassa hyväksyttävästä virhemarginaalista, joka vaikuttaa tarvittavien havaintojen määrään. Kartoituksen perusteella sovitaan 600 havainnosta ja ryhmäkohtaisesta observoinnista Reunamo Education Researchin observoijien toimesta, jonka perusteella annetaan palaute nykytilanteesta. Kuvaus nykytilasta ja Kehittävän palautteen menetelmästä arviointivälineenä liitetään avustushakemukseen.

Rahoituksen myöntämisen jälkeen asiakas toteuttaa kehittämistoimet ja 600 havainnon observointi toistetaan. Ensimmäisen ja toisen observointisarjan perusteella muodostuu kirjallinen palaute vaikuttavuuden arviointiin. Lopuksi Reunamo Education Researcin edustaja osallistuu sovittuna ajankohtana lautakunnan kokoukseen, jossa keskustellaan asiasta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kehittävän palautteen loppuraportti rakennetaan vastaamaan rahoittajan vaatimuksiin ja saatujen tulosten avulla hyvät käytännöt voidaan jakaa jopa valtakunnallisesti.