Onnistu opettajuudessa! Inkluusiolla pedagogisesti eheään päivään (OPH)

Lämpimästi tervetuloa syksyllä 2024 käynnistyvään työtäsi tukevaan maksuttomaan koulutuskokonaisuuteen!

Onnistu opettajuudessa! -koulutushanke käynnistyy syksyllä 2024! Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen opettajan työssä vailla tehtävän edellyttämää koulutusta toimivalle henkilöstölle pedagogisen työn tukemiseksi lapsiryhmän arjessa. Avaimena onnistumiseen tarjotaan konkreettisia näkökulmia inklusiivisen varhaiskasvatustoiminnan periaatteisiin. Tavoitteena on tukea tehtävääsi opettajana, vahvistaa laadukkaan pedagogiikan toteutumista lapsiryhmässäsi ja löytää käytännönläheisiä keinoja inklusiiviselle työotteelle. Kaiken keskiössä on leikkien oppiva ja hyvinvoiva lapsi!

Koulutus kannattelee osallistujia läpi toimintakauden tukien opettajan tehtävään kuuluvaa tiimin pedagogista johtamista, lasten vasujen toteutumista sekä inklusiivisen leikin roolia ryhmän arjessa. Saat koulutuksesta vertaistukea ja mentorointia koko toimintakauden ajaksi.

Ilmoittautuminen on auennut 10.6.2024:

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Suomen toteutukseen!

Ilmoittaudu mukaan Itä-Suomen toteutukseen!

 

Kouluttajat

Kouluttajina toimii innolla ja ilolla inklusiiviseen varhaiskasvatukseen suhtautuvat kouluttajat, joille jokaisen lapsen oikeus hyvinvointiin on sydämen asia.

Vas. Kirsi Järvinen, erityisopettaja, työnohjaaja ja kouluttaja ; Leena Lahtinen, asiantuntija, väitöskirjatutkija ; Jyrki Reunamo, dosentti

 

Vas. Kouluttajat Mari Sillman, Martta Sakko ja Roosa Laaksonen

 

Koulutusohjelma

Koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä 2024 ja päättyy keväällä 2025. Se rakentuu viidestä koulutuskerrasta, joista kolme järjestetään lähitoteutuksena itä- ja etelä-Suomessa ja kaksi verkossa. Ilmoittautumalla mukaan, osallistut koko koulutuskokonaisuuteen.

 

9/2024: Vasu ja inklusiivinen työote opettajan työn punaisena lankana
(Kirsi Järvinen, Mari Sillman, Martta Sakko & Roosa Laaksonen)
  • Itä-Suomen toteutus: ti 17.9.2024, Mikkelissä
  • Etelä-Suomen toteutus: to 19.9.2024, Helsingissä

Syyskuussa 2024 hankkeen käynnistävässä lähikoulutuspäivässä (6h) tutustutaan inkluusioon käsitteenä ja syvennytään siihen, mitä on inklusiivinen varhaiskasvatus – sekä siihen, mitä se ei ole. Koulutuskerran tavoitteena on kannustavalla ja innostavalla tavalla loikata konkreettisesti Vasuun ohjaavana asiakirjana: varhaiskasvatuksen opettajan tärkeimpänä työvälineenä ja inkluusioon opettajan työtä keskeisesti ohjaavana periaatteena.

Koulutuskerta järjestetään lähitoteutuksena Etelä- ja Itä-Suomessa. Koulutuspäivä rakentuu aamupäivän orientoivasta luennosta, ryhmäkeskusteluista ja iltapäivän pajatyöskentelystä. Koulutuspäivän ytimessä on toiminnallinen, osallistava, käytännönläheinen ote, jota kouluttajat kannattelevat konkreettisin esimerkein arjesta, kuten havainnollistavin case-kuvauksin sekä videoin.
Ensimmäisellä kerralla annetaan koulutuskokonaisuuteen liittyvä ohjeistus ja osallistujat pääsevät verkkokurssille.

10/2024: Jokaisen lapsen oikeus hyvinvointiin – yleinen tuki ja laadukas arjen pedagogiikka
(Kirsi Järvinen, Mari Sillman)
  • Verkossa 23.10.2024

Ensimmäisen etäkoulutuskerta, joka järjestetään Teamsissä. Lasten hyvinvoinnin kulmakiviin (osallisuus, liikkuminen, oppiminen, emootiot) otetaan katsaus Kehittävä Palaute -tutkimusaineistosta käsin. Toimintakauden erityispiirteet huomioidaan läpi koulutuskokonaisuuden ja erityisesti tällä kerralla huomioidaan osallistujilla meneillään oleva vasutyö.

11/2024: Leikki inklusiivisen pedagogiikan keskiössä
(Mari Sillman, Martta Sakko & Roosa Laaksonen)
  • Itä-Suomen toteutus: 26.11.2024, Mikkelissä.
  • Etelä-Suomen toteutus: 28.11.2024, Helsingissä.

Koulutuspäivässä sukelletaan varhaiskasvatuksen sydämeen, eli leikkiin. Tarkastellaan leikin teoriaa sekä leikkiä pedagogisena menetelmänä. Syvennytään kasvatusvuorovaikutukseen sekä aikuisen rooliin leikkien tukijana inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Pohditaan vertaissuhteiden merkitystä ja niiden tukemista leikeissä. Millä tavoin aikuisen tulisi toimia, jotta kukaan lapsista ei tulisi vertaisryhmässään torjutuksi?

Luentoihin sisältyy osallistujien aktivoimista niin reflektoivin ryhmäkeskusteluin kuin -työskentelyin. Luentojen jälkeen siirrytään työpajatoimintaan, jossa sukelletaan pintaa syvemmälle aamupäivällä käsiteltyihin teemoihin. Työpajoissa osallistujat pääsevät soveltamaan luennoilla käsiteltyjä aiheita toiminnallisesti. Tavoitteena oman toiminnan reflektointi sekä yhteisten ajatusten ja kokemusten vaihto.

2/2025: Oppiva yhteisö inklusiivista toimintakulttuuria kehittämässä
(Jyrki Reunamo, Leena Lahtinen)
  • Kevään koulutusosioiden ajat tarkentuvat elokuussa 2024.

Toinen etäkoulutuskerta (Teams) vie osallistujat tarkastelemaan inklusiivisen toimintakulttuurin rakentumista yli ryhmärajojen. Koulutuskerralla syvennytään Leena Lahtisen johdolla entisestään opettajan rooliin tiimin pedagogisena johtajana ja Jyrki Reunamon toimesta esitellään tutkimuksen esiin tuomia kehittämistehtäviä arjen pedagogiikkaan.

5/2025: Päätösseminaari
  • Itä-Suomen toteutus: aika ja paikka tarkentuvat elokuussa 2024.
  • Etelä-Suomen toteutus: aika ja paikka tarkentuvat elokuussa 2024.

Päätösseminaarissa kootaan yhteen koko koulutuskokonaisuuden antia. Lyhyen luennon kautta palataan opettajuuden, tiiminjohtamisen ja inkluusion näkökulmasta eheän varhaiskasvatuspäivän pedagogiikkaan. Ulkoilu, siirtymät, perushoito ja ruokailut ovat mitä keskeisimpiä osia varhaiskasvatuspäivää, joissa inkluusio ja pedagogiikka tulee huomioida ja johon arvioivan työotteen tulee myös ulottua. Aihetta syvennetään ryhmäkeskusteluin.

Koulutuspäivien keskiössä ovat koulutettavien työyhteisöissä ja tiimeissä toteutuneiden kehittämisprojektien esittely messutyyppisesti kiertäen ja muiden töihin tutustuen. Koulutus päättyy oman oppimisen, opettajuuden ja oman ryhmän inklusiivisen toimintakulttuurin reflektointiin, kannustavasti ja eteenpäin katsoen.

 

Itsenäinen työskentely verkkokurssilla ja kehittämistehtävä lapsiryhmässäsi

Koulutuskertojen välissä pääset tarttumaan kehittämistehtävään omassa lapsiryhmässäsi ja täydentämään osaamistasi verkkokurssilla joustavalla, työtäsi tukevalla aikataululla.

 

Kustannukset: 

Itse koulutus on osallistujalle täysin maksuton (Opetushallituksen rahoittama). Osallistujat vastaavat kuitenkin itse lounas-, matka- ja mahdollisista majoituskuluista.

 

Lisätietoa: 

koordinaattori@reunamoedu.fi

 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Suomen toteutukseen!

Ilmoittaudu mukaan Itä-Suomen toteutukseen!

Kiinnostuitko? Vie koulutuksesta tietoa organisaatioosi tai työyhteisöösi tallentamalla tai tulostamalla koulutusesite:

Onnistu opettajuudessa! Koulutusesite