Leikki pedagogisena työvälineenä-kurssi

Kuinka tuettu leikki ja aikuisen rooli lasten leikeissä näyttäytyy varhaiskasvatuksessa ja millä tavoin leikin avulla voidaan kehittää ja lisätä lasten hyvinvointia ja oppimispotentiaalia varhaiskasvatuksen toiminnassa?

Tämän kurssin tavoitteena on vahvistaa leikin roolia varhaiskasvatuksen keskeisenä pedagogisena toimintamuotona. Kurssi tukee tiimityötä ja tarjoaa työkaluja koko tiimin toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksen opettajan johdolla.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Kurssin sisältöjä:

  • Tutkittua tietoa tuetusta leikistä. Mikä on aikuisen rooli tuetussa leikissä? Miten aikuinen voi kannatella ja rikastaa lasten leikkiä eri leikin muodoissa? Millaisissa tilanteissa lasten oppimispotentiaali on leikeissä hedelmällisimmillään?
  • Yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta 
  • Välineitä oman pedagogisen toiminnan tarkasteluun tiimissä ja työyhteisössä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää leikin merkityksen lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • näkee leikin mahdollisuudet vasun mukaisen toiminnan toteuttamisessa
  • saa työkaluja toiminnallisen ja tarinallisen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

”Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikki on oppimiselle merkityksellistä, lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa.” (Opetushallitus 2018, 22, 38.)

HUOM! Ilmoittautuminen mahdollista 9/2022 alkaen.