Tietoa menetelmästä

 

 

Tietoa menetelmästä 

Kehittävä Palaute varhaiskasvatuksessa 

Den utvecklande respons-metod i småbarnspedagogik 

Kehittävän Palautteen avulla voimme selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla. Keräämme tietoa lasten arjesta, kokemuksista, oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Käytännössä mittarit ovat sähköisiä lomakkeita, joihin vastaajat tallentavat tiedot. Aineisto tallentuu reaaliaikaisesti, joten kunnan asiantuntijat näkevät aineiston sen kertyessä.  

Aineistoa analysoidaan tilastollisesti. Vertaamalla ja yhdistämällä tietoja, varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat, henkilökunta ja vanhemmat saavat perustan lasten hyvinvoinnin, osallisuuden, liikkumisen ja emootioiden edistämiseen. Menetelmällä saadaan siis tietoa, mitä yhteyksiä toiminnalla ja arvoilla on. Aineisto perustuu tieteellisesti testattuihin menetelmiin.  

Valtakunnallisessa, kunnallisessa ja alueellisessa analyysissa ei voi jäljittää varhaiskasvatusyksikköjä, päiväkoteja, ryhmiä tai yksittäisiä lapsia koskevia tietoja. Haluttaessa voimme räätälöidä täsmä palautteita esimerkiksi päiväkodeille tai muille kohderyhmille yksikkö- ja ryhmäkohtaisella arvioinnilla.  

 

Mittarit Kehittävässä Palautteessa ovat: 

  • Observoijien suorittama havainnointi 
  • Oppimisympäristön arviointilomake ja lasten haastattelu 
  • Johtajan suorittama arviointi 
  • Lapsilomake 

 

Tarvittaessa käytämme myös muita mittareita. Tähän mennessä olemme käyttäneet kortisolitestiä, fyysisen aktiivisuuden mittareita, lukemaan oppimisvalmiuksien testiä, matemaattista testiä, luovuustestiä ja haastattelua. Laadun arvioinnissa olemme käyttäneet myös vanhempien ja lasten arviointia.