Tulosten hyödyntäminen

Kehittävän Palautteen tulosten hyödyntäminen

Lue tästä Kehittämispäällikön kokemuksia Kehittävästä Palautteesta

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Kehittävä Palaute on väline lakisääteiseen varhaiskasvatustoiminnan arviointiin ja kehittämiseen, todellisen tiedon pohjalta. Yksikkökohtainen arviointi varmistaa henkilöstön sitoutumista ammatilliseen lapsilähtöiseen työhön ja vahvistaa ammatillista osaamista. Yhteisössä on tärkeää löytää yhteinen ymmärrys ja näkemys pedagogiikan laadusta ja merkityksistä. Kehittävä Palaute ja yksikkökohtainen arviointi tukevat tavoitteiden asettamista ja toimintakulttuurin linjaamista.

Kehittävä Palaute -menetelmä tukee ja tarjoaa työkaluja pedagogiseen johtamiseen. Sen avulla voidaan kartoittaa oman toimintayksikön ja ryhmien varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin laatua sekä toiminnan vaikutuksia lasten kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin. Oman yksikön havainnointiaineisto antaa arvokasta tietoa esimiehelle oman toimintayksikön toimintakulttuurista ja tukee pedagogiikan johtamista, jonka pohjalta kehittämiskohteet on helppo tunnistaa.

Kehittävä Palauteen avulla varmistetaan, että varhaiskasvatussuunnitelma ja toimintasuunnitelma ohjaavat ja rakenteet tukevat yksikön varhaiskasvatustyötä. Se antaa esimiehelle työkaluja tukea ja tunnistaa henkilökunnan ammatillista kasvua sekä tarjoaa todellista, reaaliaikaista tietoa oman yksikön kehittämistyölle. Varhaiskasvatusyksikön esimiehelle Kehittävä Palaute tarjoaa tietoisuutta ja ymmärrystä johtajuuden vaikutuksista varhaiskasvatuksen laatuun. Se antaa tukea rakenteiden arviointiin ja vahvistamiseen. Kehittävä Palaute on myös johtajille työkalu omaan ammatilliseen itsearviointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Reaaliaikaisten havaintojen pohjalta esimies pystyy tunnistamaan alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatustyön tarpeen. Yksikkökohtaisesti kootun palauteen pohjalta tehtävä kehitystoiminta on arvokasta tietoa alueellisesta lasten ja perheiden hyvinvoinnista varhaiskasvattajille, yhteistyökumppaneille, kuntien asiantuntijoille ja hallinnolle.

Varhaiskasvattajat

Kehittävä Palaute tukee varhaiskasvatussuunnitelman sisällöllistä toteutumista arjessa. Se mahdollistaa oikeiden tekojen ja työkalujen löytämisen laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttamiseen. Reaaliaikainen ja todellinen tieto lasten arjesta ohjaa kehittämään oikeita asioita omassa työssä.

Kehittävä Palaute tukee koko henkilökunnan ammatillista kasvua ja oman työn vaikutusten tunnistamista. Mikä tärkeintä havainnoitavan tiedon perustella kasvattajat kykenevät tunnistamaan lapsen ja lapsiryhmän kasvun ja oppimisen tarpeet, lisäämään lasten osallisuutta ja kehittää oppimisympäristöjä lähes reaaliaikaisen palautteen avulla. Kehittävä Palaute -menetelmällä tuotettu tieto lisää ymmärrystä lasten oppimisesta ja kasvua tukevista tekijöistä. Kehittävä Palaute mahdollistaa ja tukee yhteistyötä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Observoijana toimiminen vahvistaa kasvattajien omaa ammattitaitoa monella tavalla. Se lisää tietoutta erilaisista tavoista toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Havainnoinnin oppiminen ja ottaminen osaksi omaa jokapäiväistä työtä ohjaa löytämään keittämistarpeita myös omasta ryhmästä ja työstä.